Esteu aquí: Inici → Política de privacitat

1. Objecte de la Política

En compliment de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, el Consell General del Principat d’Andorra, estableix la seva política de privacitat per informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés la forma com recopila, utilitza i custòdia les dades personals d’aquelles persones que es relacionen amb la institució, en endavant les persones interessades.

2. Dret d’informació

Amb l’objectiu d’oferir a la persona interessada o titular de les dades personals la informació relativa al tractament de les seves dades personals en la seva relació amb la institució, d’acord amb els articles 16 i 17 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades persona

 • La identificació del Responsable del Tractament, és a dir, el Consell General del Principat d’Andorra.
 • Les dades de contacte de la persona Delegada de Protecció de Dades.
 • Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i de la base jurídica legitimadora.
 • Els destinataris o les categories de destinataris de dades personals, si escau.
 • Si escau, la intenció del responsable d’efectuar una transferència internacional de les dades personals objecte de tractament i si hi ha o no una decisió d’adequació o referència a les garanties adequades o apropiades i als mitjans per obtenir-ne una còpia, segons els articles 43 o 44 o 45.2 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, respectivament.
 • El termini de conservació de les dades personals i si no és possible, el criteri establert per a determinar-lo.
 • Una referència a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat de les dades, reconeguts a la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • El dret de la persona interessada a retirar el consentiment quan aquest és la base jurídica que en legitima el tractament.
 • La determinació de si l’eventual comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.
 • L’existència de la presa de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

3. Característiques comunes del tractament de dades personals al Consell General del Principat d’Andorra

A continuació, es determinen els aspectes d'aplicació general a tot tractament de dades personals i s'identifiquen quines particularitats han de ser consultades a les clàusules informatives definides per a cada tractament segons allò expressat a l'apartat anterior.

3.1 Responsable del Tractament

El Consell General del Principat d’Andorra, amb domicili al Carrer de la Vall 9-13, Andorra la Vella, AD 500 Principat d’Andorra, adreça electrònica consell.general@parlament.ad, telèfon +376 877 877 i fax +376 869 863 i número d’identificació fiscal U-800649-P, serà el Responsable del Tractament de dades personals sempre que determini les finalitats i mitjans del tractament de les dades recollides.

3.2 Delegat de Protecció de Dades

D’acord amb l’article 38 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, els òrgans que constitueixen l’Administració Pública hauran de designar una persona Delegada de Protecció de Dades, que serà la persona encarregada d’informar i assessorar a l’entitat al respecte de les seves obligacions en vers a la normativa vigent de protecció de dades personals. L’adreça electrònica per a contactar amb la persona Delegada de Protecció de Dades del Consell General del Principat d’Andorra és dpd@parlament.ad i l’adreça postal és el Carrer de la Vall 9-13, Andorra la Vella, AD 500 Principat d’Andorra

3.3 Legitimació per al tractament de dades

El tractament de dades personals per part del Consell General d’Andorra habitualment es porta a terme sota alguna de les següents legitimacions:

 • El compliment d’una obligació legal, segons l’article 6.1.c de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • El compliment d’una missió en interès públic o l’exercici de poders públics, segons l’article 6.1.e de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • L’execució d’un contracte, segons l’article 6.1.b de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • El consentiment de la persona interessada, segons l’article 6.1.a de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

3.4 Finalitats del tractament de dades

D’acord amb la informació de l’apartat anterior, la finalitat principal per la qual es recullen i es tracten dades de caràcter personal és per a prestar les funcions atribuïdes al Consell General del Principat d’Andorra contemplades al Títol IV de la Constitució del Principat d’Andorra de 1993. També, en el cas del personal de l’entitat, el tractament de dades personals és necessari per al manteniment de les relacions laborals i tributàries i el compliment de les normes legals reguladores de la matèria. En el cas dels tractaments portats a terme a partir de les dades de caràcter personal aportades pels usuaris dels portals web pertanyents al Consell General del Principat d’Andorra, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment i el seguiment de les consultes plantejades. Els llocs web de l’entitat no recolliran dades personals sense el coneixement de les persones interessades, ni es lliuraran a tercers excepte obligació legal. Pot consultar les finalitats específiques al tractament a les clàusules aportades per part de l’entitat en el moment de la recollida de les dades personals.

3.5 Procedència de les dades personals

Amb caràcter general, les dades personals tractades per l’entitat procediran directament de la persona interessada. En el cas en que les dades provinguin de fonts diferents, es posarà de manifest a la clàusula informativa la font d’obtenció de la informació.

3.6 Mesures de seguretat

El Consell General del Principat d’Andorra es responsabilitza d’aplicar les mesures de seguretat adients d’acord amb l’Article 35 de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. Si és el cas, s’indicaran mesures addicionals que puguin ser aplicades a un tractament específic d’acord amb el risc que el tractament pugui implicar per als drets de les persones interessades.

3.7 Comunicacions de dades personals

No està previst comunicar dades a tercers tret que sigui en compliment d’una obligació legal o es disposi del consentiment de l’interessat per a fer-ho. En cas que, en el marc dels tractaments de dades personals, l’entitat cedeixi dades de caràcter personal a tercers, quedarà recollit a les corresponents clàusules informatives del tractament, així com aquella informació que caracteritzi l’objecte de la cessió i els seus destinataris. En el cas que es produeixi una transferència internacional de dades, es regirà pel que contempla el capítol cinquè de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, aplicant-se les mesures de seguretat adequades per a garantir un nivell de seguretat del tractament de dades personals equiparable a l’aplicable al Principat d’Andorra.

3.8 Terminis de conservació de dades

Les dades personals objecte de tractament del qual n’és responsable l’entitat es conservaran durant el temps mínim necessari per a complir amb les obligacions legals, o, en cas de tractament subjecte al consentiment de la persona interessada, quan aquesta sol·liciti la seva revocació i estigui legitimat per a fer-ho. Es podran consultar els terminis de conservació per a cada tractament en concret a les seves clàusules informatives.

3.9 Drets de les persones interessades

Les persones interessades titulars de les dades de caràcter personal objecte de tractament podran exercir qualsevol dels següents drets contemplats al capítol tercer de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals:

 • Dret d'accés, és a dir, a consultar i obtenir una còpia de les dades personals objecte de tractament sempre que siguin emmagatzemades en els sistemes d'informació de l’entitat.
 • Dret a la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes i es justifiqui adequadament tant la inexactitud com la legitimitat de les noves dades objecte de rectificació.
 • Dret a la supressió de dades (dret a l’oblit), que consisteix en el dret a l'eliminació de determinades dades sempre que no hi hagi una obligació legal que no ho permeti.
 • Dret d'oposició al tractament, és a dir, al fet que no es tractin les seves dades personals per a determinades finalitats.
 • Dret a la limitació del tractament, el qual suposa que, a petició de la persona interessada, no s'han d'aplicar a les seves dades personals les operacions de tractament que en cada cas correspondrien. Aquest dret només es pot exercir en determinats supòsits:
  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les dades.
  • Quan el tractament és il·lícit, però l'interessat s'oposa a la supressió de les seves dades.
  • Quan l’entitat no necessiti tractar les dades, però la persona interessada necessiti que es mantinguin per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan la persona interessada s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen front els de la persona interessada.
 • Dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Al Principat d’Andorra, d’acord amb l’article 48 de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, l’autoritat competent serà l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad/ca).

3.10 Exercici de drets per part de les persones interessades

Les persones interessades podran exercir els drets explicitats a l’apartat anterior de forma presencial mitjançant una comunicació escrita front el Registre General del Consell General del Principat d’Andorra o bé de telemàticament dirigint-se a la seu electrònica de l’entitat

Així mateix, les persones interessades podran sol·licitar informació relacionada amb el dret a la protecció de dades personals dirigint-se a la persona delegada de protecció de dades de l’entitat a l’adreça dpd@parlament.ad

4. Entrada en vigor i publicació de la Política de Privacitat

La present política de privacitat serà efectiva des del dia següent a la publicació en el tauler d’edictes del Consell General del Principat d’Andorra. També s’haurà de publicar a la seu electrònica de l’entitat: seu.consellgeneral.ad

Consell General Principat d'Andorra
Carrer de la Vall 9-13, Andorra la Vella, AD 500 · Principat d'Andorra
+376 877 877
consell.general@parlament.ad

La vostra privacitat és important per a nosaltres

1. Informació general

Les Galetes o “Cookies” són petits arxius de text que s’instal·len als navegadors dels equips dels usuaris a través dels quals s’accedeix a aquest lloc web. Aquesta informació no revela la identitat de l’usuari però permet la seva identificació com a usuari concret, tot permetent guardar informació relativa a la freqüència de visita del portal web, les preferències de navegació o la informació que resulta més rellevant als usuaris. Aquest fet permet millorar la qualitat i usabilitat del portal web de l’entitat cada cop que hi accedeixi.

L’informem que el portal web del Consell General del Principat d’Andorra utilitza galetes per tal de prestar un millor servei, concretament per a facilitar la interacció dels usuaris i elaborar estadístiques sobre les visites rebudes. En tot cas, l’informem que el Consell General del Principat d’Andorra és el responsable d’aquestes galetes i del tractament de dades obtingudes a través de l’ús de les mateixes, decidint sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de la informació recollida.

2. Ús de galetes per part del Consell General del Principat d’Andorra

A través de l’accés al portal web del Consell General del Principat d’Andorra, vostè presta el consentiment exprés per a l’ús de galetes al nostre portal, ja sigui per l’acceptació expressa efectuada en l’avís o per la mera navegació pel lloc web.

Pot rebutjar l’ús de galetes denegant els permisos d’ús de les mateixes seleccionant la configuració apropiada al seu navegador. No obstant, si les desactiva, pot ser que la seva navegació pel lloc web no sigui òptima i algunes de les seves utilitats no funcionin correctament.

A continuació l’informem detalladament de les Galetes que poden instal·lar-se a través dels nostre llocs web. En funció de la seva navegació podran instal·lar-se totes o només algunes de les següents galetes indicades:

Galetes de Tercers

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.
Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • _utma: S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
 • _utmt: S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
 • _utmb: S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
 • _utmc: S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
 • _utmz: Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
 • _utmv: S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització

Galetes Pròpies

Tipologia de Galeta: tècnica
Nom: JSESSIONID
Proveïdor: seu.consellgeneral.ad
Finalitat: Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

Tipologia de Galeta: tècnica
Nom: cb-enabled
Proveïdor: seu.consellgeneral.ad
Finalitat: Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

3. Ús de galetes en altres llocs web del Consell General del Principat d’Andorra

En altres llocs web del Consell General del Principat d’Andorra s’instal·len galetes de tercers a tots els seus visitants, encara que no siguin usuaris registrats en les corresponents plataformes, podeu ampliar la informació accedint a la política de galetes de cada lloc web indicat a continuació:

Twitter: https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies

4. Configuració de l’usuari per a evitar l’ús de Galetes

Posem a la seva disposició la informació en relació a la configuració dels navegadors d’Internet més utilitzats amb la finalitat que pugui configurar les seves preferències d’ús de galetes per a mantenir la privacitat i seguretat.

Microsoft Internet Explorer: en l’opció de menú Eines > Opcions d’Internet > Privacitat> Configuració. Per saber més visiteu: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookieshttp://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Microsoft Edge: en l’opció de configuració > Privacitat > Recerca i Serveis. Per saber més visiteu: https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox: en l’opció de menú Eines > Opcions > Privacitat > Galetes. Per saber més visiteu: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Google Chrome: en la secció d’Opcions > Opcions avançades > Privacitat. Per saber més visiteu: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Opera: en l’opció de Seguretat i Privacitat. Per saber més visiteu: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies 

Apple Safari: en l’opció de Privacitat del menú Safari > Preferències > Privacitat. Per saber més visiteu: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

El Consell General del Principat d’Andorra no es fa responsable del contingut i de la veracitat de les polítiques de privacitat dels tercers incloses en aquesta política de galetes. És cas de dubte pot dirigir-se a l’administrador del domini creador de la galeta.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers