Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Transparència

Informes rebuts

5 publicacions
Informe sobre el grau de compliment del Programa estadístic anual 2023
28/06/2024 12:22 - Registre de publicació

L'article 12.4 de la llei 13/2022, del 12 de maig, del Pla d'estadística 2022-2025, en el seu article 12.4 estableix que: «El Govern ha de donar compte al Consell General de l’aprovació del programa estadístic anual a què fa referència l’apartat 2 i trametre-li’n la documentació descriptiva. Així mateix, el Govern ha de donar compte al Consell General del finiment de cada programa estadístic anual, abans dels sis mesos posteriors al final de la seva vigència, per mitjà d’un informe que especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si escau, les causes de l’incompliment». El Govern ha tramés el present informe en data 27 de juny del 2024.

Informe sobre l'impacte de gènere en l'àmbit judicial any 2023.
28/05/2024 13:09 - Registre de publicació

L'article 37.3 de la Llei qualificada de la Justícia estableix que "El Consell Superior de la Justícia ha d’elaborar i elevar anualment al Consell General i al Govern un informe sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial, incloent-hi, si escau, la proposta de mesures per aplicar efectivament el dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes en aquest àmbit.

Informes d'auditoria operativa associada als controls d'oportunitat econòmica, eficiència i eficàcia corresponents als exercicis 2021 i 2022 del Govern d'Andorra
22/03/2024 12:55 - Registre de publicació

D’acord amb el que preveu l’article 36 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre del 1996 i l’article 8 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, el Govern tramet els informes següents, examinats en la reunió del 20 de març del 2024: Informes d’auditoria operativa associada als controls d’oportunitat econòmica, eficiència i eficàcia corresponents a l’exercici del 2021 i del 2022 del Govern d’Andorra, en el marc del control d’economicitat i eficiència de la despesa que estableix l’article 36 de l’LGFP i l’article 8 de l’LSEPF.

Informe sobre el grau de compliment del Programa estadístic anual 2022.
14/11/2023 12:20 - Registre de publicació

L'article 12.4 de la llei 13/2022, del 12 de maig, del Pla d'estadística 2022-2025, en el seu article 12.4 estableix que: «El Govern ha de donar compte al Consell General de l’aprovació del programa estadístic anual a què fa referència l’apartat 2 i trametre-li’n la documentació descriptiva. Així mateix, el Govern ha de donar compte al Consell General del finiment de cada programa estadístic anual, abans dels sis mesos posteriors al final de la seva vigència, per mitjà d’un informe que especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si escau, les causes de l’incompliment». El Govern ha tramés el present informe en data 9 de novembre del 2023.

Auditoria d'eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris d'Andorra. Informe d'avaluació març 2023.
09/10/2023 16:22 - Registre de publicació

L’article 46 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, estipula que: « El Govern encarrega cada dos anys una auditoria d’eficàcia i d’eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris que s’ha de licitar per concurs públic entre entitats especialistes en la matèria i de prestigi. L’informe final de l’auditoria es diposita al Consell General per a què sigui examinat per la comissió parlamentària corresponent, i se’n faciliti el coneixement públic, garantint-ne l’accés a tots els ciutadans.»

L'auditoria fou presentada per la M.I. Sra. Trinitat Marín González, ministra d'Afers Socials i Funció Pública, en la sessió informativa pública del divendres 29 de setembre del 2023, davant la Comissió legislativa d'Afers Socials i Igualtat.
Consell General Principat d'Andorra
Carrer de la Vall 9-13, Andorra la Vella, AD 500 · Principat d'Andorra
+376 877 877
consell.general@parlament.ad